may che bien go, máy chế biến gỗ

may che bien go, máy chế biến gỗ

waterstop | kinh cuong luc Game bài online | thiet ke web gia re
Trang ChủGiới ThiệuSản PhẩmTin TứcKinh Doanh - Xuất Nhập KhẩuCác Đơn Vị Trực ThuộcLiên Hệ
Giới Thiệu
Công ty cổ phần cơ khí lâm nghiệp Sài Gòn tiền thân là Nhà máy cơ khí lâm nghiệp Sài Gòn thuộc Bộ Lâm Nghiệp; Nay là Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn - Trụ sở: 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 38 655650 - Fax: (08) 38 658038 - Email: safomec@hcm.fpt.vn - Website: www.safomec.com

 

 

 
 
 
 

 

Caùc lónh vöïc hoaït ñoäng chính cuûa Coâng ty:

ª Coâng nghieäp cheá taïo maùy, söûa chöõa thieát bò maùy moùc laâm nghieäp; 

ª Mua baùn goã nguyeân lieäu, vaät tö, maùy moùc thieát bò cho ngaønh laâm nghieäp; 

ª Cheá bieán ñoà goã xuaát khaåu vaø tieâu duøng noäi ñòa; 

ª Saûn xuaát saûn phaåm cô khí phuïc vuï tieâu duøng; 

ª Ñaïi tu söûa chöõa xe oâ toâ (4 – 50) choã cho thò tröôøng noäi ñòa; 

ª Xuaát nhaäp khaåu oáng theùp caùc loaïi, theùp taám, theùp cuoän vaø caùc loaïi theùp khaùc; 

ª Xuaát nhaäp khaåu tröïc tieáp; 

ª Kinh doanh dòch vuï ñaïi lyù haøng cô khí ñieän maùy; 

ª Kinh doanh khaùch saïn; 

ª Dòch vuï cho thueâ maët baèng, taøi saûn; 

ª Kinh doanh baát ñoäng saûn. 

Coâng ty chuùng toâi hieän coù moät taäp theå laõnh ñaïo treû, naêng ñoäng, saùng taïo, coù nhieàu kyõ sö taøi naêng, vôùi moät ñoäi nguõ coâng nhaân kyõ thuaät laønh ngheà, coù kinh nghieäm hôn 36 naêm trong lónh vöïc thieát keá vaø cheá taïo maùy cheá bieán goã. 

Haøng naêm Coâng ty ñaõ chuû ñoäng töï boå sung caùc thieát bò vaø coâng ngheä môùi ñeå cheá taïo may che bien go với chaát löôïng haøng ñaàu taïi Vieät Nam, vôùi giaù caû caïnh tranh.

Maùy cheá bieán goã cuûa Coâng ty ngaøy caøng ñöôïc khaùch haøng öa chuoäng vaø tin duøng. 

Hieäân nay Coâng ty ñaõ vaø ñang cheá taïo hôn 60 chuûng loaïi maùy cheá bieán goã ñaùp öùng 70% nhu caàu maùy cheá bieán goã trong nöôùc vaø xuaát khaåu sang Thaùi Lan, Laøo, Campuchia, Nam Phi…  cho 02 daây chuyeàn chính sau ñaây: 


- Daây chuyeàn saûn xuaát vaùn gheùp thanh töø goã röøng troàng vaø goã taän duïng. 

 

- Daây chuyeàn saûn xuaát ñoà moäc ngoaøi trôøi, trong nhaø, trang trí noäi thaát vaø xuaát khaåu. 

Vôùi phöông chaâm “Thoaû maõn vöôït treân söï mong ñôïi cuûa khaùch haøng”; Coâng ty coå phaàn cô khí laâm nghieäp Saøi Goøn ñaõ khoâng ngöøng lôùn maïnh, phaán ñaáu xöùng ñaùng laø nhaø cung öùng haøng ñaàu caùc thieát bò cheá bieán goã taïi Vieät Nam, caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi.

Coâng ty coå phaàn cô khí laâm nghieäp Saøi Goøn raát haân haïnh phuïc vuï Quyù khaùch haøng./


Sản Phẩm
Các Đơn Vị trực thuộc
Thông TIn Liên Hệ
  • Bộ phận kỹ thuật abcd
  • Bộ phận kinh doanh abc
thông tin cần biết
Giá vàng
Tỷ Giá
Thời Tiết